Řád členů

Řád členů zájmového útvaru

1. Při příchodu se přezují a odloží svrchní oblečení v šatně.

2. Před zahájením činnosti vyčkají členové kroužku příchodu svého vedoucího v herně.

3. V Zařízení se chovají ukázněně, dodržují řád střediska, bezpečnostní předpisy, řídí se pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků. Učebnu opouštějí jen se souhlasem vedoucího. Své učebny udržují v pořádku, zjištěné závady hlásí vedoucímu.

4. Chovají se k sobě kamarádsky a ohleduplně, ke všem dospělým zdvořile. Dodržují zásady slušného chování.

5. Dodržují bezpečnostní předpisy, sebemenší poranění hlásí neprodleně svému vedoucímu nebo pedagogickému dozoru.

6. Členové kroužku se činnosti zúčastňují pravidelně – od října do května školního roku. Při ukončení docházky svou neúčast omluví vedoucímu kroužku nebo pracovníkům střediska volného času ( stačí telefonicky ).

7. Činnost kroužků nesmí být narušována návštěvami, ty vyčkají v herně.

8. Během přestávek se zdržují v prostorách zařízení, v klubovně či herně vždy pod dozorem svého vedoucího.

9. Neklouzají se a neběhají po schodech a po budově.

10. V případě dřívějšího odchodu ze schůzky je nutno doložit písemný souhlas rodičů
( bez tohoto nelze člena ZÚ uvolnit dříve ).

11. Činnost ZÚ mimo středisko volného času se řídí provozními řády daných zařízení.

12. Za porušení tohoto řádu je s účastníkem nebo členem ZÚ ukončena činnost bez nároku na vrácení zaplacené ceny za kroužek.

13. V celém objektu platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

14. Zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.