Školní vzdělávací program

Platnost dokumentu od 1.5.2017Předkladatel : Bc.Eva Kiedroňová, ředitelka
Koordinátor ŠVP: Bc. Lucie Bitetrová, statutární zástupce


1. Identifikační údaje:


Název zařízení: ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace

Adresa zařízení: Na Nábřeží 41, 735 01 Havířov – Město

Ředitel zařízení: Bc. Eva Kiedroňová


Kontakty:     tel. 596 811 175, 596 813 019
                      e- mail info@svch.eu
                     web. stránky www.asterix-havirov.czStřediska: ul. M. Kudeříkové 14. 736 01 Havířov – Město
                    vedoucí střediska: Bc. Lucie Bitetrová, statutární zástupce
                    kontakt : tel. 596811031
                    e-mail: lucie.bitetrova@svcha.eu

                   TZ Pstruží 0105

Zřizovatel: Statutární město Havířov

IČO: 750 85747
IZO: 674105796

Předkladatel: Bc. Eva Kiedroňová,ředitelka

Koordinátor ŠVP: Bc. Lucie Bitetrová, statutární zástupcePlatnost dokumentu od 1. 5.2017

 

2. Charakteristika zařízení


ASTERIX – středisko volného času – školské zařízení pro zájmové vzdělávání – podle § 118 Zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s uvedeným zákonem středisko volného času poskytuje pro účastníky naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

 

2.1. Účel zřízení


- výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

 

2.2. Poslání

- Motivovat, podporovat a vést děti ,mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím, zejména ke smysluplnému trávení volného času.
Přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů s profesionálním týmem v nových trendech

Činnost se zaměřením na prevenci vzniku sociálně negativních jevů, vytváření podmínek a podpora žádoucích zájmových činností v dobře situovaném, čistém a bezpečném prostředí.

Činnost střediska se uskutečňuje ve více oborech zájmového vzdělávání s pestrou nabídkou zájmových aktivit, a to zejména v oblasti:
 
 • estetické a kulturní
 • přírodovědné
 • technické a výpočetní techniky
 • sportu a tělovýchovy
 • mládeže a pohybových aktivit
 • táborové a rekreační

ASTERIX – středisko volného času má tři místa poskytovaného vzdělávání umístěných v samostatných budovách: /dále jen SVČ/
 • Na Nábřeží 41, Havířov – Město
 • ul. M. Kudeříkové 14, Havířov - Město
 • TZ Pstruží 0105
SVČ Asterix je otevřené zařízení a poskytuje účastníkům zájmového vzdělávání naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
SVČ systematicky pracuje s účastníky prakticky ve všech formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokyny a dalšími dokumenty včetně zřizovací listiny.
Intenzivně se zaměřuje na stále se měnící potřeby a přání účastníků a tyto činnosti zajišťuje prostřednictvím svých profesionálních pracovníků včetně externích odborníků.
Školní vzdělávací program je koncipován v souladu se školským zákonem, obsahuje identifikační údaje, charakteristiku zařízení, stanovuje cíle vzdělávání včetně jejich konkrétní podoby, formy, délku, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále obsahuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v SVČ uskutečňuje.
SVČ poskytuje zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje ve formách pravidelných, příležitostných, spontánních, táborových a pobytových aktivit, osvětové činnosti i individuální práce s talenty. Činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
Nabízíme aktivní využití volného času od předškoláků přes otevřené kluby mládeže až po dospělé zájemce.
Vedle klasických kroužků, akcí a táborů jsou uskutečňovány spontánní aktivity, otevřené kluby, vzdělávací programy, výukové programy pro školy a školní družiny navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, programy v rámci prevence sociálně patologických jevů.
SVČ dále poskytuje metodickou a odbornou pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením. Zapojuje se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Jsme centrem volnočasových aktivit ve městě. V řadě aktivit spolupracujeme s ostatními organizacemi a institucemi.

Cílem činnosti střediska je kromě stávající náplně i vlastní podíl na tvorbě plánování další činnosti ve prospěch rozvoje osobností, skupiny, jakož i celé obce s postupným rozšiřováním a kvalitou zájmových aktivit.
 

VIZE:


Středisko obce a místo dalšího vzdělávání spojené s kvalitou nabízených zájmových aktivit a odborných činností.

Priority

zvýšení kvality a pestrosti zájmového vzdělávání
určení jasně daných pravidel a vytváření týmu kvalifikovaných pracovníků střediska
vytvoření vlastní identity spojené s nabídkou služeb
prezentace činnosti střediska na veřejnosti – vytváření a realizace nosných programů zájmového vzdělávání
zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků znevýhodněných a se speciálními potřebami a žáků nadaných a talentovaných
 

3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu


Školní vzdělávací program respektuje základní myšlenku otevřenosti pro všechny – a to jak obsahem zájmového vzdělávání, demokratickými principy a respektováním účastníka zájmového vzdělávání jako osobnosti, tak širokou nabídkou aktivit s diferencovaným přístupem při naplňování základních potřeb rozvoje pozitivních vztahů.


3.1. Zájmové vzdělávání je založeno na zásadách:


rovného přístupu
zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců
vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků zájmového vzdělávání
svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a cílů zájmového vzdělávání
zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod
hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k vytýčeným cílům, včetně cílů vzdělávacích programů
možnosti celoživotního vzdělávání člověka při vědomé spoluodpovědnosti za své vzdělávání

Zájmové vzdělávání je považováno za veřejnou službu poskytovanou ve středisku volného času za úplatu v souladu s § 12 vyhlášky č. 74/2005 v zájmovém vzdělávání.
 

3.2. Cíle vzdělávání

Obecné cíle:
rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovními činnostmi, získávání informací a učení se v průběhu celého života
pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu
získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje o bezpečnosti a ochraně zdraví
výchova k profesní orientaci – přispívá k uvědomělé volbě povolání ke snižování problémů při uplatnění na trhu práce
výchova ke zdravému životnímu stylu – napomáhá k účinnější zdravotní a úrazové prevenci a k rozvoji plnohodnotného života
osobnostní a sociální výchova, enviromentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, výchova k evropským souvislostem apod.

Dlouhodobé cíle
zaváděných nových prvků a přitažlivějších forem práce pro starší děti a mládež
zkvalitnění a vytváření nových forem pro spontánní činnost
prevence negativních jevů a prevence obecně a její uplatňování v SVČ
spolupráce s rodiči
spolupráce a odborná příprava při výběru povolání
péče o talentované děti a talentovanou mládež
vytváření týmu pedagogů a odborníků na volný čas, kteří znají různorodé formy práce a na základě svých tvořivých vlastností jej dále rozvíjejí
vytváření kvalitního centra volného času a společenského dění ve městě
vytváření informačního servisu, metodické a vzdělávací činnosti pro ostatní organizace zabývající se problematikou volného času
modernizace učeben s požadavky vývojových trendů

Dlouhodobé cíle dle oblastí
 

Oblast mládeže

rozšiřovat účast na akcích a projektech SVČ a jejich zapojení do spontánních činností a nepravidelných akcí
nabídnout podmínky pro rozvoj multimediální výchovy
rozšiřovat účast na pobytových akcích
z řad účastníků vytipovávat budoucí instruktory a externí pedagogické pracovníky a poskytovat jim zázemí a metodické vedení
 

Oblast propagace a marketingu

- zkvalitnit propagaci, její včasnost a umět se více prodat
- zvýšit zájem o činnost ve všech jejich formách, využíváním všech komunikačních
prostředků
dlouhodobě vytvářet ucelené komunikační strategie v oblasti propagace
rozšířit nabídku akcí na klíč
zvyšovat ekonomickou úroveň SVČ
vzdělávat pracovníky v této oblasti
Rozvíjet SVČ směrem:
k vybudování a udržení dobrého jména SVČ a pozitivnímu ovlivňování postoje veřejnosti k  organizaci. Zachování pozitivního image v podvědomí široké veřejnosti, současně s tím i rozšíření vědomosti v okolí o rozsahu, náplni a výsledcích naší práce. Prohloubení vztahů s ostatními organizacemi v okolí,vzájemná návaznost, spolupráce a součinnost
 

Oblast spolupráce se školami a školskými zařízeními

udržet a rozšířit spolupráci se školami a školskými zařízeními
zkvalitnit a připravit nové výukové programy pro MŠ,ZŠ,SŠ v návaznosti na rámcový vzdělávací program
spolupracovat při organizaci akcí a soutěží, zejména Havířovské sportovní ligy
 

Oblast enviromentální výchovy

- zpracovat koncepci enviromentální výchovy v SVČ
- zvýšovat zájem o ekologické aktivity
vytvářet dle potřeby nové výukové programy
 

Oblast výukových programů

rozšíření, doplnění či propojení s předměty ve školách
učivo vždy přizpůsobovat věku skupiny
prostor pro komunikaci,spolupráci nebo samostatnou práci
hry, soutěže, prožitky,tvořivá činnost a zážitkové aktivity
motivace k dalšímu vzdělávání a vědění
Konkrétní krátkodobé cíle jsou specifikovány v plánech jednotlivých oddělení SVČ.
 

3.3. Strategické cíle vzdělávacího programu – průřezová témata

Cílem zájmového vzdělávání je rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výchova k povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • výchova ke správným stravovacím návykům, zdravá skladba potravin, dodržování pitného režimu, dodržování odpovídajícího režimu dne, psychohygiena
 • dodržování tělesné kultury, osobní hygieny, posilování tělesné činnosti, otužování
 • výchova k odpovědnosti za své zdraví, prevence násilí, šikany a zneužívání návykových látek
 • snížení výskytu poranění – prevence, dopravní výchova, první pomoc

Osobnostní a sociální výchova

 • orientace v sociálních vztazích
 • výchova k odpovědnosti za své chování
 • důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality
 • schopnost objektivně hodnotit své jednání a jeho důsledky
 • tvořivé myšlení a komunikace

Výchova k profesní orientaci a společenskému uplatnění

 • poznání sebe sama přes různé zájmy a aktivity pomůže objektivně zhodnotit šance a uplatnění ve skupině a v budoucí profesní orientaci
 • kladné hodnocení – zvyšování sebevědomí
 • posilování pozitivního myšlení – integrace do skupiny
 • hledání a vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, její důvěryhodnost, stabilita

Výchova k občanství a demokracii

 • vytváření společensky žádoucích hodnotových orientací
 • vytváření základů právního vědomí, úcta k ověřeným hodnotám
 • porozumění, tolerance a schopnost i ochota pomoci
 • vytváření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

Enviromentální výchova

 • chránit životní prostředí – intenzívně rozvíjet enviromentální výchovu a v této oblasti působit zejména na vybrané sociální skupiny – využívat různé formy pobytů a činností, utvářet „ekologicky myslicího jedince“.
 • získat aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů

4. Formy zájmového vzdělávání


Středisko volného času uskutečňuje zájmové vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 74/2005
( o zájmovém vzdělávání ), zejména těmito formami:

a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost, nespojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
c) táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
d) osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
e) individuální práce – zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
 
 • soutěže – organizace soutěží a přehlídek
 • odborné tématické a metodické programy- péče o nadané děti,žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů
f) otevřená nabídka spontánních činností a akce pro širokou věřejnost


5. Popis materiálních podmínek

Postupným vývojem ve sféře zájmu je nutno nejen pružně reagovat atraktivní nabídkou zájmových aktivit, ale i průběžně přizpůsobovat a modernizovat prostory pro činnost a učební pomůcky. Stávající prostory jsou účelné, estetické, bezpečné a odpovídající současným požadavkům pro činnost. Výzdoba středisek je pravidelně aktualizována a sleduje práce účastníků v ročních obdobích a aktivitách SVČ.
Odborné pracovny
 • teraristická pracovna
 • letečtí modeláři
 • železniční modeláři
 • výtvarný ateliér
 • keramická dílna
 • počítačová učebna
 • cvičná kuchyně
 • multifunkční učebna
 • dřevomodeláři
Učebny k pohybovým aktivitám
 • taneční sál
 • malá tělocvična
 • hudební studio
 • zrcadlový sál
Prostory pro otevření vstupu – spontánní aktivity
 • herna pro mládež
 • posilovna
 • herna stolního tenisu
 • herna pro rodiče s dětmi
 • internetová klubovna
Středisko volného času provozuje turistickou základnu ve Pstruží, okres Frýdek – Místek k pobytovým aktivitám. Pevná budova má kapacitu 30 míst s celoročním povozem a stanová základna 50 míst v době letních prázdnin.
Cíle:
 • rekonstrukce elektroinstalace na ul.M.Kudeříkové
 • vybavení multimediálních učeben v obou střediscích
 • obnova venkovní táborové základny
 • modernizace vybavení odpovídající současným trendům

6. Popis personálních podmínek

Personální obsazení SVČ je tvořeno pracovníky na úseku pedagogickém, ekonomickém a provozním.
Kompetence ped.pracovníků vycházejí z platných dokumentů pro činnost SVČ, pedagog volí sám formy, metody a postupy práce v souladu s podmínkami těchto dokumentů. S kompetencí přijíma pedagogický pracovník i osobní zodpovědnost za dodržování bezpečnosti, pracovního, vnitřního a organizačního řádu a plánu práce.
Cílem práce pedagogických pracovníků je budovat tým se zaměřením na dobré kolegiální vztahy a další vzdělávání zejména v oblasti marketingu, fundraisingu a public relations.
Ředitelka SVČ zřizuje pedagogickou radu, jako poradní orgán. tvoří ji všichni interní pedagogičtí pracovníci SVČ, pracuje dle potřeby formou pedagogických porad dle rámcového plánu práce.

Nástin profilu pedagoga SVČ
 • má předepsané pedagogické vzdělání a manažerské schopnosti. Je organizačně zdatný, zná a sleduje trendy v oboru
 • je komunikativní, umí připravit a zorganizovat nabídku různých zájmových aktivit pro různé věkové skupiny
 • zná metodiku vedení zájmových činností a umí ji tvořivě aplikovat v návaznosti na ŠVP
 • je kreativní a pro své záměry dokáže získat široký okruh spolupracovníků
 • je vybaven základními ekonomickými znalostmi a dokáže pro své záměry připravit ekonomickou rozvahu a provedené aktivity ekonomicky vyhodnotit
 • zná a umí aplikovat pedagogicko-psychologické zásady volnočasových aktivit
 • má právní vědomí
 • ovládá bezpečnostní předpisy pro práci
 • zvládá public relations
Všichni pedagogičtí pracovníci se dále průběžně vzdělávají na základě plánu dalšího vzdělávání ve vztahu k jejich pracovní činnosti a dalšímu profesnímu růstu.
 • Vedení pracovníků je založeno na týmové spolupráci, toleranci, přísnosti a náročnosti s jasně určenými pravidly.
 • V procesu plánování mají pedagogičtí pracovníci vliv na tvorbě a vyhodnocování základních strategických dokumentů zařízení.
 • Pro pracovníky střediska jsou nastavené motivační faktory jako prvky k stanovení pracovního úsilí a zlepšení pracovního výkonu ( cílový list pracovníka,vyhodnocení pracovníka měsíce, finanční ohodnocení, pracovní hodnocení ).
 • Ve oblasti své profese nabízejí odbornou pomoc dalším subjektům a zájemcům.

7. Popis ekonomických podmínek


Asterix – středisko volného času je příspěvkovou organizací a využívá vícezdrojového financování.

Od zřizovatele
 
 • neinvestiční provozní náklady
 • účelové dotace
 • investiční dotace
z MŠMT
 
 • přímé náklady na vzdělávání prostřednictvím MSK na základě normativu dle žákohodin
Vlastní příjmy
 • pravidelná činnost
 • příležitostná činnost
 • akce a kurzy
 • pobyty
 • prázdninová činnost
 • poskytnuté služby
 • pronájmy
 • účelové dotace – projekty
 • sponzorské a finanční dary
Způsob financování jednotlivých aktivit:
Výše úplaty je stanovená každý školní rok rozpočtem-kalkulačním listem.Při tvorbě úplaty je brán zřetel na náročnost zájmového útvaru,akce apod. a finanční podporu aktivit ze strany zřizovatele,tak aby zájmové vzdělávání bylo přístupné všem sociálním vrstvám.
 

Stanovení úplaty:


Výše úplaty je stanovena rozpočtem:

Rozpočtové výdaje na účastníka nesmí překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 80 % . V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 180% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.
 

Splatnost úplaty:


Splatnost úplaty je stanovena v těchto obdobích:
Pravidelné zájmové vzdělávání – stanovena roční platba uhradit do 31.10. školního roku. Pokud je zájemce přijat v průběhu zájmového vzdělávání je úplata v alikvotní výši dle celoročního výpočtu platby za zájmové vzdělávání splatná nejpozději na druhé schůzce.
Ředitel má právo prodloužit termín splatnosti platby za zájmové vzdělávání s tím, že platba musí být uhrazena nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti.
Úplata za tábora a pobytové akce - je stanovena rozpočtem dle skutečných nákladů na účastníka, splatná nejpozději před nástupem na pobytovou akci.
Úplata za akce - je stanovena rozpočtem akce, splatná nejpozději v den konání akce.
Prostředky získané z úplaty jsou využity zejména na úhradu služeb a materiálního vybavení pro činnost SVČ.
Na účast v zájmovém vzdělávání nejsou poskytovány slevy a zatím neexistuje možnost snížení úplaty.
 

Vrácení úplaty:


v případě, že účastník přestane být členem zájmového vzdělávání na základě vlastního rozhodnutí, se platba nevrací
v případě uvedení závažného či zdravotního důvodu se vrací poměrná část platby na základě lékařského potvrzení, popřípadě čestného prohlášení rodičů
v případě vyloučení z činnosti z důvodu porušení Řádu SVČ se platba za zájmové vzdělávání nevrací

Hospodaření střediska volného času podléhá režimu konkrétního systému, zpracovaného ve zvláštní ekonomické směrnici.

Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:
hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných organizací
zajišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace
 

8. Popis podmínek BOZP

Při zajišťování výchovně vzdělávacích a provozních úkolů jsou všichni pracovníci povinni dodržovat zásady zákoníku práce a předpisy o PO a BOZP a další obecně závazné předpisy.
Ke specifikaci jednotlivých činností a provozu učeben jsou vydány povozní řády a řád členů zájmových útvarů.
V zařízení je zákaz kouření a používání alkoholických nápojů včetně užívání návykových látek.
Účastníci zájmového vzdělávání se shromažďují v herně, své svršky odkládají v šatně.
Všichni účastníci zájmového vzdělávání se chovají při pohybu v zařízení i mimo zařízení tak, aby neohrozili své zdraví ani svých kamarádů a jiných osob.
Na zařízení je ustanovena funkce bezpečnostního technika, který je pro tuto činnost odborně způsobilý k provádění úkolů v prevenci rizik.
Vymezení objektu z hlediska ochrany a úrazu, začíná vstupem do objektu zařízení.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni sledovat projevy zneužívání látek a ostatní sociální patologické jevy ( šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další.) Při zjištění těchto skutečností postupují podle platných směrnic a tyto skutečnosti oznámí vedení zařízení.
V době od 14.00 hod. – 19.00 hod., případně v době konání dalších akcí mimo tyto hodiny, je v zařízení zajištěn stálý pedagogický dozor.
 

9. PodmínKy přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání

Činnost střediska j určena pro děti, žáky,studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Pro aktivity, které jsou hrazeny z dotace zřizovatele, jsou jsou stanoveny podmínky účasti na zájmovém vzdělávání schvalované radou města. /PMT, rekondičně –ozdravné pobyty/.
O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové a pobytové činnosti rozhoduje ředitel nebo jeho zástupce na základě písemné přihlášky podepsané uchazečem, u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče.
K zájmovému vzdělávání může být účastník přijímán v průběhu celého roku a to s ohledem na kapacitu, věk a uhrazené úplaty.
K ostatním nepravidelným aktivitám zájmového vzdělávání jsou účastníci přijímáni na základě přihlášení dle dané dokumentace /e-mail,telefonicky, zaplacením vstupného/.
Doklad o účasti na zájmovém vzdělávání má charakter:
- účastnického, pamětního listu, diplomu
osvědčení, potvrzení kde jsou zohledňovány skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče se vydávají na vlastní žádost uchazeče
 

10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Společné vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání- SVČ Asterix.
Dítě, žák nebo student, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělávání nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě, tedy i možnosti užívat školské služby, potřebující podpůrná opatření, jsou definováni jako děti, žáci či studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podpůrná opatření stanoví zákon č.561/2004Sb.,s účinností od 1.9.2019- 5 stupňů podle organizační,pedagogické a finanční náročnosti, které lze dětem, žákům a studentům poskytovat a prováděcí vyhláška/k §16 škol.zák.) č.27/2016Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení
- k § 17 v případě střediska volného času upravující vzdělávání dětí, žáků,studentů s přiznanými podpůrnými opatřeními se dané ustanovení použije přiměřeně tak, aby byl naplněn jeho účel, zejména aby bylo možné poskytovat všem dětem zájmové a neformální vzdělávání a školské služby.
- organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit SVČ zařízení včetně speciálních a kompenzačních pomůcek/podpůrná opatření druhého až pátého stupně a metodické podpory/
- Na základě výše uvedených doporučení bude v případě potřeby zpracován individuální plán
a upraven ŠVP.
- Ze strany střediska bude umožněno další vzdělávání pedagogických pracovníků k této oblasti.
- Pověřený pracovník pro komunikaci se školským poradenským zařízením/ŠPZ/ je statutární zástupce ředitele.
SVČ vytváří podmínky pro rozvoj nadaných žáků ve všech formách zájmového vzdělávání.
 

11. Délka a časový plán vzdělávání

Středisko zpravidla vykonává činnost po celý rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Délka a časový plán vzdělávání jsou sestavovány na dobu jednoho roku a stanoveny odlišně pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání nebo pro jednotlivé činnosti. Délka a časový plán vzdělávání jsou zpracovány především pro pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. U dalších forem vzdělávání s ohledem na jejich charakter je možné jejich částečné zpracování. Podrobně jsou pak rozpracovány a popsány v plánech práce jednotlivých odděleních na příslušný školní rok a ŠVP jednotlivých odděleních SVČ. Obsahy jednotlivých cyklů jsou součástí pedagogické dokumentace SVČ a deníků zájmových útvarů.
Školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího roku. Většina forem vzdělávání je realizována v období školního vyučování s tím, že pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost je zahájena podle jejího zaměření v průběhu září,nejpozději od 1.října. SVČ zajišťuje některé z forem vzdělávání i v období školních prázdnin /tábory, pobytové akce, příležitostná činnost/.
Vyučovací hodina v pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti trvá 60 min. a lze ji dělit nebo spojovat.
 
 • zájmová činnost pravidelná zpravidla od 1.10. – 30.5., pravidelně týdně dle organizace zájmové činností
 • příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická činnost
 • táborová a pobytová činnost – v době jarních, podzimních , letních prázdnin a o víkendech
 • spontánní aktivity – září- červen
 • otevřené kluby probíhají denně ve dnech školního vyučování od října do května v době od 14 do 19 hod.
Délka vzdělávání je určena podle oborů prostřednictvím jednotlivých druhů zájmových činností:
 
 • organizační začlenění vzdělávacích obsahů realizovaných prostřednictvím samostatných akcí zájmového vzdělávání
 • integrovaný celek vzdělávacího obsahu – plány jednotlivých zájmových činností

12. Formy a obsah vzdělávání

Středisko volného času zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tématické rekreační akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby.
 
 • Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání.
 • Středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
Základní pojetí obsahu zájmového vzdělávání

l. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Je organizována zejména ve stálých zájmových útvarech, kroužcích, klubech a souborech.Účastníky jsou zapsaní členové na základě písemné přihlášky. Pravidelná činnost je realizována průběžně, zpravidla v pevně stanovených termínech na základě organizace.
Pravidelná výchovná,vzdělávací a zájmová činnost zahrnuje kurzy výchovně-vzdělávacího charakteru, jejichž program je rozvržen do více než dvou měsíců.
Okruhy a oblasti:
Výtvarné činnosti
Keramické činnosti
Dramatické činnosti
Pohybové činnosti
Přírodovědné činnosti
Turistické činnosti
Technické a rukodělné činnosti
Sportovní činnosti
Společensko-vědní činnosti


2.Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost

Zahrnuje širokou nabídku činností a aktivit v různých oblastech : estetické,technické,společenské,sportovní,přírodovědné, které nejsou organizovány jako trvalé nebo pravidelně se opakující akce či činnosti a které jsou určeny širokému spektru účastníků
 • jednodenní akce
 • festivaly
 • besedy, přednášky
 • kulturní,sportovní,technické akce
 • akce tématicky zaměřené
 • exkurze
 • jednorázové kurzy
 • divadelní a kulturní programy
 • výstavy a doprovodné akce
 • společné akce rodičů s dětmi
 • taneční vystoupení
 • výlety, pobyty v přírodě
 • akce na klíč
 • příměstské tábory
 • odborné tématické a metodické programy

3.Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání:

 • odborné soustředění
 • víkendové akce
 • výlety, tématické zájezdy
 • tábory a pobyty:
odborně zaměřené
tématicky zaměřené
rodičů s dětmi
pro širokou veřejnost
zahraniční
integrované
4.Organizace soutěží a přehlídek a soutěží:
 • organizace vlastních soutěží a přehlídek v různých oblastech
 • organizace základních a vyšších kol postupových soutěží
 • organizace přehlídek dětských recitátorů a divadla
5.Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí:
 • vytváření specializovaných zájmových útvarů pro talentované jedince
 • nabídka speciálních činností pro děti,žáky a studenty s vyhraněnými zájmy
 • příprava ke studiu
 • příprava k talentovým zkouškám
 • příprava na soutěže a reprezentaci
6.Otevřená nabídka spontánních aktivit:
 • herna pro mládež
 • herna pro děti
 • otevřené vstupy:
posilovna počítačová učebna
herna stolního tenisu
výtvarné a keramické činnosti
7. Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací účastníkům

Obsah zájmového vzdělávání ve všech jeho formách v SVČ koresponduje se základním principem otevřenosti, je postaven tak, aby umožnil jejich realizaci s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem a potřebám všech účastníků. Účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi. Obsah zájmového vzdělávání je specifický podle zaměření jednotlivých oddělení a oblastí v SVČ. Základní pojetí obsahu zájmového vzdělávání vychází z principu rozvoje klíčových kompetencí a průřezových témat. Vzhledem k tomu, že se SVČ zaměřuje na veškeré formy činnosti, je zřejmé, že klíčové kompetence a průřezová témata se v některých z těchto forem nemohou realizovat ve standardním pojetí.
 

Cíle zájmového vzdělávání

 • Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti a rozvoj osobnosti člověka.
 • Středisko volného času se dále podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a spolupráci se školami a dalšími institucemi, rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Záměrem je podpořit co nejširší rozvoj osobnosti všech účastníků zájmového vzdělávání s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, která jsou pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Kompetence komunikativní

 • Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem.
 • Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci.
 • Schopnost obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názoru jiných
 • Kultivování verbálního i neverbálního projevu.
 • Vedení ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách
 • Využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím.
 • Využití získaných dovedností k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce.
 • Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
 • Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj.
 • Využití prostorového a společenského zázemí.

Kompetence občanské

 • Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti.
 • Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.
 • Respektovat, chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, pěstovat smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění a sportovních aktivit.
 • Pochopit základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví.

Kompetence pracovní

 • Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality funkčnosti, hospodárnosti společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot.
 • Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci.
 • Vést k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti s využitím praktických poznatků.

Kompetence k řešení problémů

 • Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností.
 • Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem.
 • Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů.

Kompetence k trávení volného času

 • Rozvoj schopností aktivního trávení volného času
 • Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu
 • Rozvoj svých zájmů a zálib
 • Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace
 • Zvyšování zdravého sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzovat stresové a zátěžové situace
 • Vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic
 • Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat a řídit vlastní volný čas
 • Rozvoj vědomostí, dovedností a návyků k budoucí profesní orientaci
Úroveň klíčových kompetencí získaných v průběhu zájmového vzdělávání není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve středisku volného času probíhají.
 

13. Hodnocení

Hodnocení zájmového vzdělávání, návštěvnosti, cílů, projektů, vedení apod. probíhá na běžných poradách SVČ a v průběžné statistice v rámci měsíčních tabulkových přehledů žákohodin, dále pak formou portfolií, hodnocení v organizačním zajištění akcí a celoročním hodnocením plánu práce jednotlivých oddělení. Obsahová náplň ŠVP jednotlivých ZÚ je vyhodnocována v denících zájmových útvarů.
Formy hodnocení zaměstnanců
 • hospitace
 • osobní pohovory
 • vyhodnocení cílových listů
 • podklad k osobnímu ohodnocení
 • odměny
 • evaluační dotazník
Formy hodnocení účastníků
 • dotazník
 • anketa
 • metoda zpětné vazby /lepky, Flip ap/
Významnou součástí hodnocení jsou kontakty s účastníky vzdělávání, kdy je vždy přihlédnuto k jejich názorům, které mohou být podnětem pro činnost. Hodnocení činnosti uplynulého roku je základem pro tvorbu plánu na další rok.
 

14. Závěrečná ustanovení

Školní vzdělávací program byl sestaven s aktivní pomocí všech pracovníků SVČ a na základě analýzy SWOT. Je to otevřený dokument, který bude průběžně aktualizován- zejména ŠVP jednotlivých oddělení SVČ, podle momentálních podmínek, které mohou v průběhu roku nastat. Jednotlivé změny budou provedeny buď přímo nebo formou dodatků a vždy budou projednány na poradách SVČ. Nedílnou součástí tohoto ŠVP jsou rozpracované ŠVP podle podmínek jednotlivých oddělení, jejich obsahu a forem činnosti.
ŠVP je zveřejněn v budovách SVČ a na webu SVČ Asterix.

V Havířově 20.4.2017
Bc.Eva Kiedroňová
ředitelka SVČ Asterix