Co se děje - novinky

Hledáme vedoucí tanečního kroužku „Dancing“, který je zaměřen na arobic, disco, mažoretky aj. taneční styly. Konaní každý čtvrtek - v čase dle domluvy.
Info u Lenky Švecová - 732 981 882


Více informací

 

Všechny novinky...

Kontaktní informace

Asterix, příspěvková organizace
Na Nábřeží 41
736 01 Havířov - Město
IČO: 75085747

tel: +420 596 811 175
fax: +420 596 813 019
e-mail: info@svcha.eu

TOPlist

Více info...

Oddělení estetické výchovy



Oddělení estetické výchovy v Asterixu SVČ p.o., Na Nábřeží 41, v Havířově vede k rozvoji kreativního myšlení, fantazie, prožívání, představivosti, estetickému cítění, jemné motorice a k obohacování žákova emocionálního života. Pro rozvoj každého dítěte má mimořádný význam cílevědomá, promyšlená výchova od jeho nejútlejšího věku, která odpovídá jeho možnostem a schopnostem. Důležité je si uvědomit, že jakékoliv působení na člověka musí počítat se specifickými zvláštnostmi, s věkem dítěte, a to s věkem ne chronologickým, ale mentálním.
Estetickovýchovné působení je výrazným a významným činitelem, který přispívá k socializaci každého člověka. Proto je velice důležitá výjimečnost kulturně výchovného působení na dítě. Klade totiž základ k dalšímu rozvoji osobnosti, formuje morální a etické postoje. Významně přispívá ke spoluvytváření hodnotové orientace, což je pro každého člověka nesmírně důležité. Estetická výchova je nedílnou součástí celoživotní výchovy. Proto musí mít dítě již od útlého věku stále určitý přísun informací, které mu umožňují orientovat se, ujasnit si kritéria a aplikovat je. Současně je jedinec stavěn do neustále nových, neopakovatelných situací, v nichž nemůže vystačit s dosavadními poznatky. Estetické vzdělávání vyplývá z potřeb člověka, který je připraven nové podněty přijímat a tvořivě na ně reagovat.
Estetickovýchovné působení se týká oblasti návyků, které mají u dětí základní význam pro jeho tělesný rozvoj. Estetická výchova vychází z přirozených možností dětského vnímání, hodnocení a zájmů. Navazuje na fyziologické schopnosti dětí, zejména na jejich činnost motorickou a smyslovou.
Vztah dětí ke kráse a umění rozvíjíme jednak v poznávání, hodnocení a vytváření krásy v prostředí dětí, v jeho jednání a chování, v práci, v rozvíjení zájmu o umění a vlastní tvořivou činnost.
Estetická výchova se výrazně podílí na formování osobnosti a utváření jejího postoje a vztahu ke společnosti. Umožňuje každému jedinci proniknout do světa lidí, přírody. Rozvíjí mravní kvality, kulturní zájmy i mezilidské vztahy. Má značný vliv na rozvoj kulturního života společnosti, je základem mezilidské komunikace. Realizace estetické výchovy nesmí být živelná, musí být vedena emocionálně a cílevědomě, musí mít svoji strukturu a jasně stanovený cíl a úkoly.
Je nutné si uvědomit, že jakékoliv výchovné působení na člověka musí počítat se specifickými zvláštnostmi, které přináší věk, jeho postavení ve společnosti, mentální úroveň, a eventuelně jeho odlišnost, znevýhodnění i určitý druh postižení, jeho individualitu. Umění prakticky slouží jako jazyk, kterým se domluví celé lidstvo, tím překračuje dílčí hranice. Trvalým cílem estetické výchovy je vytváření vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám. Schopnost estetického hodnocení si totiž může osvojit každý člověk. Tato schopnost není podmíněna výjimečným nadáním, ale lze ji vypěstovat v člověku cílevědomou výchovou.
Prostředí působí na rozvoj každého člověka s postižením i bez handicapu. Působí na naše představy, postoje, myšlenky a city.
Nesmírně důležitá pro rozvoj estetického cítění dítěte je hra, u dospělého jedince práce. Při hře dítěte je důležitá estetika hraček, estetická stránka hry a samotný výsledek hry. U dětí i dospělých jedinců s nějakým druhem postižení se estetická výchova z mnoha důvodů liší od estetické výchovy intaktní populace. U dětí s mentálním postižením je ovlivněna především jejich rozumovým opožděním, specifičností emocí a také méně rozvinutou motorikou. Problémy s jemnou i hrubou motorikou můžeme pozorovat i u dětí se specifickými poruchami učení, v první řadě u dětí s tělesným či zrakovým postižením i u dalších druhů znevýhodnění či odlišností. Estetická výchova u mentálně postižených se podílí na rozvoji celé řady psychických procesů a vlastností, které primárně ztěžují jejich estetickou výchovu.



1. Cíle oddělení
Cílem odd.estetické výchovy je rozvíjet žákovu osobnost, jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Hlavním úkolem estetické výchovy je uvědomělá, cílevědomá a citlivá příprava každého člověka k tomu, aby byl schopen zaujímat specifický estetický postoj ke skutečnosti, rozvíjet a umocňovat individuální dispozice a socializovat je. Je důležité klást důraz na individuální bohatství estetických prožitků a osvojování si kulturních a uměleckých hodnot.
Teoretická část: dějiny výtvarné kultury, výtvarné techniky (tradiční i netradiční), dějiny hudby, základy hry na kytaru, orientace v notové osnově, sportovní hry, seznámení s vybranými technikami na posilovacím zařízení, poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jednotlivých částí, základy hygieny.
Praktická část: užití osvojené teorie ve vyučovacích jednotkách – orientace v kultuře, užití výtvarných technik,zvýšené cvičební a pohybové dovednosti členů, bezpečné zvládnutí posilovacích cviků,zvládnutí jednoduchých technik hry na kytaru

2.Teoretická i praktická část čerpá z průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
1. pomáhá hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i dalším lidem
2. vede k chápání umění jako prostředku komunikace, …
Výchova demokratického občana
1. učí angažovanému přístupu k druhým, k okolnímu prostředí, k problémům světa, ve kterém žijeme
2. rozvíjí komunikační schopnost na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého, …
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1. rozvíjí základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem
2. napomáhá k porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů, …
Multikulturní výchova
1. učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
2. respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých,
Environmentální výchova
1. vede k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka k prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
2. vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, …
Mediální výchova
1. přispívá ke schopnostem přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu
2. přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci, …

3. Časové a organizační vymezení
Účastníci ZÚ se scházejí v Asterixu, SVČ Na Nábřeží 41, Havířov – Město, ve vestibulu. Vedoucí ZÚ si účastníky ZÚ odvádí do učebny. Členem ZÚ se stává účastník po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku. Vedoucí odd. zaznamená počet účastníků ZÚ do deníku. Neúčast v ZÚ je třeba řádně omluvit. Pro předčasný odchod ze ZÚ je nutno přinést řádnou omluvenku podepsanou zák. zástupcem.
Časová dotace – ZÚ kytara, ZÚ Veselé barvičky, ZÚ Cvičíme s Asterixem, ZÚ Keramika, ZÚ Modeling - 2hodiny
ZÚ výtvarné řádění -2,5hodina

4. Výchovná a vzdělávací strategie
Žák je veden k porozumění umění dnešnímu i minulému. Je vychováván k porozumění různých projevů kulturních, etnických a národnostních nejen ve výtvarné kultuře. Vnímá výtvarnou výchovu jako zdroj obohacení celé své osobnosti. Učí se používat umění jako prostředku komunikace. Naplnění obsahu tematických plánů probíhá nejen formou praktických činností, žák se učí prezentovat a obhájit si své výtvarné dílo. Ke každému žákovi je přistupováno individuálně s přihlédnutím na individuální zvláštnosti jeho osobnosti. Žáci jsou hodnoceni komplexně z teoretických znalostí i praktických dovedností .

5. Technické podmínky
Výtvarné ZÚ se vyučují ve dvou učebnách vybavených keramickou či smaltovací pecí a grafickým lisem. Výuka je obohacena o referáty a recenze z oblasti kultury, exkurzemi do muzeí a galerii . Žáci si kupují základní pomůcky. Pomůcky pro kresbu (tužka, pero, tuž), malbu (štětce,).Papíry a netradiční materiály jsou zajišťovány SVČ Asterix.
 
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku Zlatý řez
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 28KB | Počet stažení: 1257x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku Výtvarné řádění
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 29KB | Počet stažení: 1060x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku veselé barvičky
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 29KB | Počet stažení: 944x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku Kytara
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 26KB | Počet stažení: 872x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku Výtvarné studio
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 30KB | Počet stažení: 1327x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP kroužku keramiky
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 26KB | Počet stažení: 1501x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/mswordŠVP Kroužku cvičíme s Asterixem
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 26KB | Počet stažení: 901x
Uložit soubor
Počet přečtení: : 4757x

DALŠÍ ČLÁNKY